Distances līgums
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA Bigpocket un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs), kas tiek noslēgts attālināti un ir absolūti brīvprātīgs.

2. Portālu uztur un administrē SIA Bigpocket, reģ. Nr. 42103057078 , e-pasts: info@bigpocket.eu (turpmāk tekstā – Bigpocket.eu).

3. Bigpocket nodrošina atlaižu un cashback (atgriez naudu) servisa, affiliate (starpniekatlīdzība) programmas sniegšanu portālā www.bigpocket.eu (turpmāk tekstā – Portāls).

4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos maksas pakalpojumus tikai pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas euro un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto norēķinu veidiem. Bigpocket.eu nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.

5. Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, ja ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

6. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7. Noteikumi netiek glabāti, bet ir brīvi pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, un ar tiem jebkurā laikā var iepazīties Portālā un sagatavot izdruku.

8. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.

9. Bigpocket.eu ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

10. Lietotājam saistoša ir tā noteikumu versija, kura bija publicēta Portālā uz pirkuma veikšanas brīdi.

11. SIA "Bigpocket" apņemas izmantot Lietotāja datus tikai savas tiešās komercdarbības veikšanai un nenodot citām personām, izņemot likumā noteiktos gadījumos.

12. Lietotājs apņemas sniegt patiesu un pietiekamu informāciju par sevi, kā arī savlaicīgi aktualizēt savus datus to izmaiņu gadījumā.

13. Bigpocket neatbild par Sadarbības partneru piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti.

14. Jebkādi strīdi par preču un pakalpojumu kvalitāti risināmi saskaņā ar "Patērētāju tiesību aizsardzības" likuma prasībām starp preču un pakalpojumu pircēju un pārdevēju.
Noteikumi
Šie portāla Bigpocket.eu (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA Bigpocket, reģ. Nr. 42103057078 (turpmāk tekstā – bigpocket.eu).

2. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēts iepirkšanās, atlaižu, lojalitātes portāls. Portāls ir pieejams gan interneta vietnē www.bigpocket.eu, gan arī mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Bigpocket.eu ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma noteikumus) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Bigpocket.eu ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

7. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai tā sejai. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

9. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Bigpocket.eu saskaņojumu.

10. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

11. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

12. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) , kas:

    12.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

    12.2. aizskar personas godu un cieņu;

    12.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

    12.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

    12.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

    12.6. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;

    12.7. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;

    12.8. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

    12.9. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;

    12.10. pārkāpj normatīvos aktus.

13. Lietotājs piešķir Bigpocket.eu un Portāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) Portālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Portālā un ar to saistītajās vietās, portālos, interneta vietnēs, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret bigpocket.eu un personām, kas likumīgi lieto Portālu un ar to saistītos resursus.

14. Bigpocket.eu neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Bigpocket.eu neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Bigpocket.eu. Bez tam Bigpocket.eu nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

15. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Bigpocket.eu tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Bigpocket.eu un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

16. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, statusu iegādi,plastikātu kartes iegādi,draudzības uzaicinājuma nosūtīšanas izmaksas u.c.).

17. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Bigpocket.eu par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Bigpocket.eu. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Bigpocket.eu un trešajām personām.

19. Visi strīdi starp Bigpocket.eu un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.